Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 1 października 2018 r.
Autor komentarza:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy

1.

Ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) weszła w życie 2.03.2004 r. i zastąpiła obowiązującą od 1.01.1995 r. ustawę z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.).

2.

Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w:

1)

art. 7 ust. 1 (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców);

2)

art. 7 ust. 2 (zasada bezstronności i obiektywizmu);

3)

art. 7 ust. 3 (zasada legalizmu);

4)

art. 8 (zasada jawności);

5)

art. 9 ust. 1 (zasada zachowania formy pisemnej);

6)

art. 9 ust. 2 i 3 (zasada języka polskiego);

7)

art. 10 (zasada prymatu trybu przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego).

3.

Podstawowymi trybami udzielenia zamówienia są:

1)

przetarg nieograniczony (art. 39–46);

2)

przetarg ograniczony (art. 47–53).

4.

Tylko w przypadkach określonych w Prawie zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia w trybach:

1)

negocjacji z ogłoszeniem (art. 54–60);

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?