Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Stan prawny: 2 kwietnia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

Uwagi ogólne

1.

Podstawowym aktem prawnym systemu zamówień publicznych w Polsce jest ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), która zastąpiła ustawę z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.). Uchylenie tej ostatniej oraz zmiana przepisów były skutkiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wymagającego dostosowania krajowego porządku prawnego do prawa unijnego.

Nazwa ustawy zawiera sformułowanie „prawo”, co podkreśla kompleksowość regulacji, a także jej doniosłe znaczenie dla rynku zamówień publicznych.

Przepisy uzupełniające

2.

Ustawa nie reguluje wszystkich spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych i zawiera odesłania do innych aktów prawnych, w tym:

1)

art. 14 p.z.p. odsyła do ustawyz 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), statuując, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy tego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?