Szachułowicz Jan, Prawo wodne. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 1 lipca 2010 r.
Autor komentarza:

Prawo wodne. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Art. 1 ustawy ogólnie określa jej przedmiotowy zakres, stanowiąc, że reguluje ona gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dlatego na wstępie należy wyjaśnić pojęcie gospodarowania wodami i zrównoważonego rozwoju. Pozwoli to na zrozumienie zakresu i celu regulacji ustawowej.

Gospodarowanie należy do dziedziny ekonomii i bez względu na to, co jest przedmiotem gospodarowania, czy to rzecz ruchoma, nieruchomość, prawo czy woda, przez to pojęcie rozumie się ciągłą i systematyczną dbałość o racjonalne zarządzanie, w rozważanej sytuacji zasobami wody, w sposób przynoszący pożądany pożytek społeczny, z wyłączeniem wszelkich przejawów marnotrawstwa. Ponieważ ustawa w art. 1 posługuje się pojęciem „gospodarowanie”, a w art. 2 pojęciem „zarządzanie”, zachodzi potrzeba wyjaśnienia relacji tych określeń. Gospodarowanie może odnosić się do każdego dobra majątkowego i może obejmować różne obszary działalności. Natomiast zarządzanie obejmuje elementy gospodarcze i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX