Szuwalski Przemysław, Prawo wodne. Komentarz do wybranych przepisów

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 9 grudnia 2018 r.
Autor komentarza:

Prawo wodne. Komentarz do wybranych przepisów

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres i przedmiot regulacji, zasada zrównoważonego rozwoju

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) zasadniczo poświęcona została gospodarowaniu wodami, w szczególności przez kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Przepis art. 1 ustawy -zamieszczony w dziale I poświęconym uregulowaniu zasad ogólnych prawa wodnego w rozdziale 1 przepisów ogólnych - w sposób ramowy określa, przedmiot prawa wodnego.

Za celowy uznać należy zabieg redakcyjny ustawodawcy polegający na podziale dotychczasowego art. 1 p.w.2001 i wydzieleniu z tego przepisu odrębnie materii dotyczącej:

1.

w art. 1 ustawy – Prawo wodne z 2017 r. określenia generalnie zakresu przedmiotowego regulacji (do tej pory art. 1 ust. 1 p.w.2001),

2.

w art. 2ustawy – Prawo wodne z 2017 r. unormowania spraw własnościowych dotyczących wód i gruntów pokrytych wodami, a także zasad gospodarowania tymi składnikami, jako mieniem Skarbu państwa (do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX