Komentarze
Opublikowano: LEX 2011
Stan prawny: 1 października 2010 r.
Autorzy komentarza:

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1
1.

Artykuł 1 określa zakres przedmiotowy oraz podmiotowy stosowania ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. W swym zakresie przedmiotowym ustawa reguluje:

1)

zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami, a także od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz od innych osób, do których prawo upadłościowe i naprawcze ma zastosowanie;

2)

zasady postępowania naprawczego, które mogą prowadzić przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością oraz, czego art. 1 ust. 1 pkt 3 nie wymienia, przedsiębiorcy niewypłacalni w przypadkach wskazanych w art. 12 ust. 3.

2.

Podmiotami, wobec których postępowanie upadłościowe oraz naprawcze może być prowadzone, są zasadniczo przedsiębiorcy. Ponadto na podstawie wyraźnych postanowień ustawy postępowanie upadłościowe może być prowadzone także wobec osób niebędących przedsiębiorcami. Są to przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (por. przepisy tytułu Vczęśc...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?