Torbus Andrzej (red.), Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz Antoni (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 1 kwietnia 2016 r.
Autorzy komentarza:

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Wejście w życie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne z dniem 1 stycznia 2016 r. otwiera nowy rozdział w regulacji normatywnej zagadnień związanych z niewypłacalnością przedsiębiorcy. Jest to przy tym dziedzina prawa o niezwykle ważnej roli w gospodarce, kluczowa zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. W nowej koncepcji ustawodawczej, oddzielającej prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne, wyjątkowo mocno podkreślono pierwszeństwo rozwiązań o charakterze naprawczym i sanacyjnym. Postępowania restrukturyzacyjne mają zapobiegać konieczności ogłoszenia upadłości prowadzącej do likwidacji przedsiębiorstwa, a przy tym mają pogodzić potrzebę uzdrowienia dłużnika z interesami wierzycieli. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to zadanie łatwe i dopiero stosowanie nowej ustawy pozwoli ocenić jej efekty i wpływ na gospodarkę.

Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca wyposaża dłużnika w szerokie instrumentarium w postaci czterech postępowań restrukturyzacyjnych (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne). Pozwala to na budowanie elastycznej strategii naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, aczkolwiek stosowanie tak rozbudowanej regulacji prawnej stawia nowe wyzwania przed zainteresowanymi. Tu odpowiedzią ma być postępująca profesjonalizacja usług prawniczych i wprowadzenie nowego zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. To także pole do działania dla komentatorów.

Pierwsze wydanie komentarza do nowej ustawy siłą rzeczy nie może się odnosić do aktualnego orzecznictwa czy obszernego dorobku doktryny. Być może jednak wartość takiego wydania jest tym większa, ponieważ poglądy Autorów będą uczestniczyły w budowaniu nowej i właściwej praktyki postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie jednak nie można pominąć tego, że prawo restrukturyzacyjne nie pojawia się w normatywnej próżni, zastępuje bowiem uprzednio funkcjonujące mechanizmy upadłości układowej. Stąd, oprócz analizy wielu legislacyjnych nowości, Komentarz identyfikuje te przypadki, w których uzasadnione jest czerpanie z rozwiązań dotychczasowych. Tam, gdzie jest to możliwe, uwzględniona została praktyka, która ukształtowała się w zakresie upadłości z możliwością zawarcia układu w całym okresie obowiązywania prawa upadłościowego i naprawczego wraz z pełnym orzecznictwem oraz szeregiem pozycji bibliograficznych o tej tematyce.

Komentarz do prawa restrukturyzacyjnego, będący kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego, który doczekał się pięciu wydań w ciągu 13 lat obowiązywania ustawy, został napisany przez szerokie grono Autorów o różnych profilach zawodowych i naukowych. W efekcie wzmocniona została praktyczna strona poruszanych zagadnień, a konstrukcje teoretyczne są podnoszone jedynie w tych przypadkach, gdy mają istotne znaczenie dla stosowania prawa. Jednocześnie koncepcja ta pozwoliła na zaangażowanie w prace nad Komentarzem specjalistów w dziedzinach specyficznych, choć niezwykle istotnych w całokształcie regulacji prawa restrukturyzacyjnego, takich zwłaszcza jak rachunkowość i pomoc publiczna. W jeszcze większym stopniu podnosi to merytoryczną wartość publikacji, która skierowana jest przede wszystkim do praktyków postępowań restrukturyzacyjnych, bez względu na rolę, jaką odgrywają w tym procesie. Adresatami są także dłużnicy, w których rękach spoczywa – co do zasady – inicjatywa wszczynania postępowań restrukturyzacyjnych, a także wierzycieli, którzy również są uczestnikami tych postępowań.

Autorami komentarza są: prof. dr hab. Halina Buk, kierownik Katedry Rachunkowości Międzynarodowej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dyplomowany księgowy; dr Dariusz Chrapoński, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; Witold Gewald, doradca restrukturyzacyjny, radca prawny; Michał Karpiński, doktorant w Katedrze Prawa Publicznego Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; dr hab. Wojciech Klyta, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Anetta Malmuk-Cieplak, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach; Mirosław Mozdżeń, doradca restrukturyzacyjny, radca prawny; dr hab. Mirosław Pawełczyk, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny; dr hab. Andrzej Torbus, profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, mediator; dr hab. Aleksander Jerzy Witosz, profesor w Katedrze Prawa Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, radca prawny; śp. prof. dr hab. Antoni Witosz, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.

Przepis określa przedmiot regulacji ustawy, wskazując jednocześnie cele postępowań restrukturyzacyjnych. Zasadniczym celem tych postępowań jest przyjęcie układu przez wierzycieli albo na zgromadzeniu wierzycieli, albo poza nim (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). Uzupełniającym celem i przedmiotem regulacji jest prowadzenie działań naprawczych w toku postępowania sanacyjnego.

2.

Komentowany przepis stanowi normatywny wyraz powrotu do uprzednich rozwiązań legislacyjnych (sprzed wejścia w życie prawa upadłościowego i naprawczego), w których naprawcza i likwidacyjna strona postępowań związanych z niewypłacalnością dłużnika była legislacyjnie i proceduralnie rozdzielona. Prawo restrukturyzacyjne skupia się na działaniach zmierzających do uzdrowienia sytuacji finansowej dłużnika. Prawo upadłościowe dla kontrastu koncentruje się na funkcji windykacyjnej, regulując zasady wspólnego dochodzenia roszczeń od dłużnika oraz – w zakresie ograniczonym do osób fizycznych –...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX