Pietrzak Aldona (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 lutego 2019 r.
Autorzy komentarza:

Prawo przedsiębiorców. Komentarz

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

W grudniu 1988 r. została uchwalona ustawa o działalności gospodarczej (ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 41, poz. 324), której art. 1 stanowił, iż podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Prawie 30 lat później w marcu 2018 r. zostało uchwalone Prawo przedsiębiorców (ustawa z 6.03. 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. poz. 646), który w art. 2 stanowi, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Obu aktom towarzyszyły wielkie oczekiwania. W końcu lat 80. ubiegłego wieku na nowo definiowano działalność gospodarczą, nie tę wykonywaną przez przedsiębiorstwa państwowe czy spółdzielnie, ale przez „podmioty gospodarcze” – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przez kolejne lata zasady prowadzenia działalności gospodarczej sformułowane w ustawie o działalności gospodarczej ewoluowały, zarówno w praktyce, jak i w teorii. Kolejne regulacje w ramach publicznego prawa gospodarczego utrwalały zasady, takie jak np. wolność działalności gospodarczej na równych prawach czy „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

Zapowiedzi towarzyszące pracom nad Prawem przedsiębiorców sugerowały zmiany w przepisach regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Wagę aktu podkreślało nadanie mu tytułu „Prawo przedsiębiorców”. W kilka miesięcy po wejściu w życie trudno ocenić, czy akt prawny spełnił pokładane w nim nadzieje. Jednak należy podkreślić fakt powielenia dużej części dotychczasowych rozwiązań, konsekwentnego akcentowania zasad mających znaczenie dla przedsiębiorców, niewprowadzania rewolucyjnych zmian.

Niniejszy komentarz stanowi dzieło zbiorowe, opracowane przez praktyków na co dzień zajmujących się pomocą prawną przedsiębiorcom. Zamiarem autorów było przedstawienie przede wszystkim praktycznych aspektów omawianego aktu, odniesienie się do elementów mających znaczenie w codziennym stosowaniu przepisów Prawa przedsiębiorców.

Komentarz został sporządzony według stanu prawnego na 1.02.2019 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres ustawy

1.Uwagi ogólne

Prawo przedsiębiorców jest czwartą w kolejności ustawą regulującą od 1989 r. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce . Zastąpiła ona ustawę z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, poprzedzoną przez ustawę z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej , która uchyliła ustawę z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej . Wskazana w komentowanym przepisie problematyka pozwala na klasyfikowanie Prawa przedsiębiorców jako przynależnego do publicznego prawa gospodarczego, normatywizującego oddziaływanie władz publicznych na sferę gospodarki .

Omawiany przepis powiela regulacje obowiązujące wcześniej w art. 1u.s.d.g. Wprowadzając je do Prawa przedsiębiorców, ustawodawca zdecydował się na niewielkie korekty językowe w postaci odwołania do praw i obowiązków przedsiębiorców, co nie oznacza jednak zmiany zakresu regulacji, gdyż poprzednio obowiązujące ustawy także odnosiły się do tych zagadnień. Okoliczność ta powoduje,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX