Prawo pracy. Komentarz, wyd. V - OpenLEX

Romer Maria Teresa, Prawo pracy. Komentarz, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 8 września 2012 r.
Autor komentarza:

Prawo pracy. Komentarz, wyd. V

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Kodeks pracy jest w systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Art. 1 określa zakres regulacji, których dotyczą przepisy Kodeksu.

Zadaniem Kodeksu pracy jest przede wszystkim, tak jak to wynika z literalnej treści art. 1, określenie indywidualnych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy. Przepisy Kodeksu odnoszą się do wszystkich stosunków pracy, bez względu na podstawę ich nawiązania. Koncentrują się jednak przede wszystkim na stosunku pracy nawiązanym na podstawie umowy o pracę.

Wyrok SN z 10 stycznia 2003 r., I PK 58/02, LexPolonica nr 362966 (MoP 2004, nr 2, s. 90): „Kodeks pracy jest powszechnie obowiązującym źródłem prawa pracy, określającym prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, lecz nie jest to źródło jedyne. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy określają bowiem również przepisy innych ustaw i aktów wydanych na podstawie ustaw w celu ich wykonania”.

2.

Przepisy Kodeksu nie ograniczają się tylko do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX