Dorosz-Kruczyński Jakub (red.), Prawo pocztowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 października 2023 r.
Autorzy komentarza:

Prawo pocztowe. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Zakres regulacji

Omawiając przepisy ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.), trzeba pamiętać, że ustawa ta wykonuje prawo Unii Europejskiej. Uchwalając ją, polski ustawodawca wdrażał do polskiego porządku prawnego dyrektywę 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.Urz. UE L 15 z 1998 r., s. 14, ze zm.). Taki stan rzeczy powoduje, że osoby stosujące jej przepisy i dokonujące ich wykładni muszą pamiętać o zasadzie prounijnej wykładni przepisów tej ustawy . Jest to reguła interpretacyjna, mająca na celu zapewnienie efektywności prawa UE. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do treści przepisu ustawy należy posłużyć się przepisami dyrektywy97/67/WE i motywami do niej, celem zrekonstruowania normy prawnej w prawidłowy sposób. Należy także pamiętać, że w przypadku ustalenia, iż polski ustawodawca w nieprawidłowy sposób dokonał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX