Kuczyński Tadeusz, Masternak-Kubiak Małgorzata, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2009
Stan prawny: 1 października 2008 r.
Autorzy komentarza:

Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Ustrojowe miejsce sądów administracyjnych wyznaczają regulacje Konstytucji RP. Wynika z nich, że stanowią one władzę sądowniczą - odrębną i niezależną od innych władz (art. 10 ust. 2 i art. 173 Konstytucji).

Przepis art. 1 § 1 p.u.s.a., określający podstawową funkcję sądów administracyjnych i toczącego się przed nimi postępowania, należy interpretować w powiązaniu z art. 184 Konstytucji, który stanowi, że sądy administracyjne (NSA i wojewódzkie sądy administracyjne) sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

Istotą sadowej kontroli administracji jest ochrona wolności i praw jednostki (podmiotów prawa) w stosunkach z administracją publiczną oraz budowanie i utrwalanie zasady państwa prawa i wyprowadzanych z niej standardów. Podstawową funkcją sądownictwa administracyjnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy