Durzyńska Magdalena i in., Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 15 czerwca 2013 r.
Autorzy komentarza:

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Geodezja i kartografia odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnym świecie.

Wszelkie ludzkie działania dotyczące inwestycji, kształtowania środowiska, gospodarowania czy obrotu nieruchomościami wymagają opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ma w związku z tym ogromne znaczenie dla kształtowania wielu dziedzin życia społecznego. Od czasu jej uchwalenia wiele się jednak zmieniło. Dotyczy to zarówno przyrządów pomiarowych używanych przez geodetów, jak i systemów zarządzania gromadzonymi danymi oraz sposobów gromadzenia tych danych.

Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, a potrzeba zmian wynikała nie tylko z konieczności dostosowania przepisów do prawa Unii Europejskiej, lecz także wykorzystania osiągnięć techniki i informatyki dla stworzenia i uporządkowania zharmonizowanych baz danych geodezyjnych i kartograficznych. Podjęliśmy zatem próbę opracowania tego prawa przy uwzględnieniu jego obecnego kształtu.

Przedstawiony komentarz został napisany przez teoretyków i praktyków - tych orzekających za stołem sędziowskim na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak i tych, którzy stosują je w celu tworzenia, opracowywania i gromadzenia danych geodezyjnych i kartograficznych.

Mamy nadzieję, że opracowanie to będzie przydatne jednym i drugim, a wszystkim czytelnikom przybliży trudną, ale bardzo ważną problematykę regulowaną przepisami komentowanej ustawy.

Stan prawny publikacji - 15 czerwca 2013 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

PRZEDMIOTOWY ZAKRES STOSOWANIA USTAWY

1.

Artykuł 1 ustawy określa regulowany przez nią zakres przedmiotowy i w sposób ogólny wskazuje, jakiego rodzaju sprawy objęte są jej przepisami. Punkt 1 stanowi, że są to sprawy z zakresu geodezji i kartografii, wobec czego przybliżyć trzeba obydwa te pojęcia - ponieważ w ustawie zdefiniowano wiele terminów szczegółowych, ale nie na tym etapie ogólności.

2.

Geodezja to nauka o pomiarach Ziemi, zajmująca się wyznaczaniem kształtu i rozmiarów globu ziemskiego lub jego części, określaniem położenia punktów na jej powierzchni, pomiarami gruntów i obiektów dla celów gospodarczych technicznych, wojskowych itp. Określenie „geodezja” pochodzi od Arystotelesa i jest połączeniem dwóch greckich słów geo - Ziemia i daiso- będę dzielił. Pierwszym znanym dokumentem prac pomiarowych jest tzw. papirus Achmesa. Pochodzi on z ok. XX w. p.n.e. i został sporządzony w celu odtworzenia granic działek położonych w dolinie Nilu. Granice te ulegały rozmyciu wskutek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX