Muras Zdzisław (red.), Swora Mariusz (red.), Prawo energetyczne. Tom II. Komentarz do art. 12-72, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 30 czerwca 2016 r.
Autorzy komentarza:

Prawo energetyczne. Tom II. Komentarz do art. 12-72, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 12art(12)[Minister Energii]

I.Wprowadzenie

1.

Komentowany przepis został wprowadzony w pierwotnym tekście pr. en. i normował historyczne kwestie ustrojowe dotyczące pozycji ministra właściwego do spraw gospodarki na gruncie tej ustawy. Zmiana koncepcji funkcjonowania centrum rządowego w sferze gospodarczej, dokonana ustawą z dnia 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) i późniejszą korektą w postaci ustawy z dnia 11.02.2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266), doprowadziła do wyodrębnienia wyspecjalizowanego organu administracji centralnej w postaci ministra właściwego do spraw energii. Na mocy nowelizacji uchylony został art. 12 ust. 1 pr. en., statuujący pozycję ministra właściwego do spraw gospodarki jako naczelnego organu administracji właściwego w sprawach polityki energetycznej.

2.

Regulacja pozycji ministra właściwego do spraw energii zawarta w przepisach pr....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX