Jaroszyński Tomasz, Prawo energetyczne. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2005
Stan prawny: 11 kwietnia 2005 r.
Autor komentarza:

Prawo energetyczne. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Autor fragmentu:
Art. 1

Art. 1.

Art. 1 ust. 2

1. Nadanie nowego brzmienia art. 1 ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm. (p.e.), sprowadza się do zastąpienia w tym przepisie sformułowania "ochrona interesów odbiorców i minimalizacja kosztów" wyrazami "równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii". Zdaniem projektodawców zmiana ta ma zapewnić uniknięcie zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw w razie ograniczeń inwestycji w celu minimalizacji kosztów [por. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, druk sejmowy nr 3135 z dnia 22 lipca 2004 r., s. 7]. Nie wydaje się to w pełni przekonywające, zwłaszcza w kontekście wyłączenia odniesienia do ochrony interesów odbiorców.

2. Pozostałe cele Prawa energetycznego wymienione w art. 1 ust. 2 p.e. nie uległy zmianie w porównaniu z brzmieniem sprzed nowelizacji.

Art. 1 ust. 3

1. W art. 1ust. 3 p.e. ustawodawca określa wyłączenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX