Komorowski Edward, Laszuk Mirosława, Michalski Robert, Prawo celne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 22 czerwca 2022 r.
Autorzy komentarza:

Prawo celne. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Oddawana do rąk Czytelników książka jest kolejnym komentarzem do przepisów ustawy – Prawo celne, jednak pierwszym tak rozbudowanym omówieniem przepisów krajowego ustawodawstwa celnego na rynku wydawniczym w nowych uwarunkowaniach prawnych cła. Komentarz powstał w ważnym momencie funkcjonowania ustawy – Prawo celne. Regulacja ta w obecnym kształcie jest wynikiem bardzo istotnych zmian legislacyjnych, które wynikały z wejścia w życie nowych przepisów prawa celnego UE (unijny kodeks celny, rozporządzenie delegowane oraz rozporządzenie wykonawcze), jak również wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Oprócz zmian prawnych nastąpiły również zmiany o charakterze politycznym – wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE oraz z unii celnej, co oznacza koniec wspólnej polityki handlowej pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Przepisy unijnego kodeksu celnego oraz przepisy delegowane i wykonawcze są stosowane w stosunku do handlu z Wielką Brytanią tak jak w handlu z innymi państwami trzecimi. Takie same zasady stosowania odnoszą się również do komentowanej ustawy – jest stosowana w całości (bez żadnych wyłączeń) i stanowi istotne uzupełnienie przepisów prawa celnego UE w relacjach handlowych Polski z Wielką Brytanią.

Rola przepisów celnych wzrosła również w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, co przekłada się na stosowanie środków polityki handlowej w wymianie towarowej z Rosją i Białorusią .

Zagadnienia prawa celnego są trudne w praktycznym stosowaniu, wywołują wiele niejasności i problemów interpretacyjnych. Wynika to z faktu, że mamy do czynienia z obszarem uregulowanym przez dwa systemy prawne: system prawny UE, który stosowany jest we wszystkich państwach członkowskich UE, oraz system prawny krajowy. Połączenie tych dwóch obszarów regulacji i ich łączna wykładnia, w szczególności unijnego kodeksu celnego, może sprawiać trudności interpretacyjne. Dokładna analiza poszczególnych przepisów komentowanej ustawy przeprowadzona przez autorów komentarza może mieć więc istotne znaczenie.

Autorami komentarza są osoby, które zajmują się zagadnieniami prawa celnego zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Posiadają duże doświadczenie związane z praktyką stosowania przepisów prawa celnego lub znaczący dorobek naukowy w tym obszarze.

Komentarz jest kierowany do radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz innych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorców (agencje celne, branża logistyczna, transportowa, handel międzynarodowy), jak i do pracowników naukowych zajmujących się problematyką finansów publicznych. Mamy również nadzieję, że oddawana do rąk Państwa publikacja zainteresuje studentów kierunków, na których poruszana jest problematyka handlu międzynarodowego, studentów studiów podyplomowych, osoby ubiegające się o wpis na krajową listę agentów celnych oraz doradców podatkowych.

Komentarz uwzględnia stan prawny z dnia 22 czerwca 2022 r.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.Uwagi ogólne

1.

Komentowany przepis określa zakres przedmiotowy ustawy. Zakres ten został uwarunkowany kilkoma istotnymi czynnikami:

funkcjonowaniem unii celnej jako podstawy UE,

funkcjonowaniem wspólnej polityki handlowej,

wyłącznymi kompetencjami UE w obszarze polityki handlowej, w tym również prawa celnego UE – z art. 3 TFUE wynika zasada, zgodnie z którą unia celna oraz wspólna polityka handlowa należą do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej ,

wynikającą z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości zasadą nadrzędności prawa unijnego nad prawem krajowym, która określa relacje między prawem UE a porządkiem krajowym,

zasadą bezpośredniego skutku i bezpośredniego stosowania prawa UE,

zakresem przedmiotowym regulacji prawa celnego UE.

2.

Zgodnie z art. 207TFUE: „wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w szczególności w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych aspektów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX