Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 15 października 2020 r.
Autorzy komentarza:

Prawo budowlane. Komentarz, wyd. IV

Autorzy fragmentu:

Wstęp do IV wydania Komentarza do Prawa budowlanego

Nowy komentarz do ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, stanowiący już IV wydanie, uwzględnia m.in. liczne zmiany ustawy i wprowadza nowe stanowisko do części normatywnie niezmienionych, jednakże konieczne ze względu na potrzebę aktualizacji istotnych kierunków w zakresie stosowania prawa. Wstępnie należy zauważyć, że dokonano w komentowanej ustawie szereg bardzo istotnych zmian, które będą stanowiły poważne wyzwanie dla podmiotów stosujących prawo. Zespół autorów starał się objaśnić istotne regulacje kierując się potrzebą lepszego ich zrozumienia, a co za tym idzie łatwiejszego stosowania.

Kluczowe zmiany wprowadzone nowelą z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 471 ze zm.), w szczególności polegają na wprowadzeniu:

ułatwień w pozyskiwaniu pozwolenia na budowę poprzez uproszczenie procedur;

podziału projektu budowlanego na 3 części – projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny;

zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;

zmian ułatwiających inwestorom ustalenie, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę;

ułatwień w zakresie zalegalizowania starych (co najmniej dwudziestoletnich) samowoli budowlanych;

uproszczonego postępowania legalizacyjnego;

zamkniętego katalogu robót budowlanych dla których wymagane jest ustalenie kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego (enumeratywnie wymienione roboty budowlane);

dopracowania niektórych przepisów w celu poprawy ich czytelności (w sprawie samowoli budowlanych);

pięcioletniego terminu do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W komentarzu uwzględniono również wchodzącą w życie z dniem 31.07.2020 r. nowelizację ustawy – Prawo budowlane, w wyniku uchwalenia ustawy z 16.04.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 782).

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

I.Uwagi wstępne

Przepis art. 1 określa zakres przedmiotowy ustawy, która jako akt publicznego prawa materialnego normuje działalność dotyczącą projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Jednocześnie ustawa określa zasady działania organów administracji publicznej w każdej z wymienionych spraw. Innymi słowy, dotyczy ona wszystkich stosunków publicznoprawnych, jakie powstają w trakcie projektowania, budowy, użytkowania oraz rozbiórki obiektu budowlanego. Ogół tych stosunków publicznoprawnych określany jest mianem procesu budowlanego. Poza zakresem przedmiotowym ustawy pozostają stosunki cywilnoprawne powstające w związku z działalnością określoną w art. 1, wynikające z umów o roboty budowlane czy umów o roboty projektowe.

Ustawa – Prawo budowlane jako akt zawierający normy prawa administracyjnego ingeruje w prawo własności, w tym w szczególności w stanowiące jeden z elementów tego prawa prawo do zabudowy. Przepis art. 31 ust. 3Konstytucji RP...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX