Ofiarski Zbigniew, Prawo bankowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 1 stycznia 2013 r.
Autor komentarza:

Prawo bankowe. Komentarz

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1998 r. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376) jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków. Nie normuje jednak w sposób wyczerpujący wszystkich tych kwestii. Obok tego aktu obowiązuje ponad 20 innych ustaw, które regulują różne szczegółowe zagadnienia, np. związane z funkcjonowaniem Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku Rzeczypospolitej Polskiej, banków spółdzielczych lub banków hipotecznych, stosowaniem elektronicznych instrumentów płatniczych.

Ustawa - Prawo bankowe nie może być traktowana jako swoisty kodeks bankowy, lecz co najwyżej jako akt prawny zawierający pewne uniwersalne reguły odnoszone do każdego typu banku tworzonego i funkcjonującego w Polsce. Była ona wielokrotnie nowelizowana (prawie 80 razy), a celem kolejnych zmian było dostosowywanie poszczególnych jej rozwiązań do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Nasilenie zmian w ustawie - Prawo bankowe miało miejsce w dwóch okresach, tzn. w czasie bezpośrednio poprzedzającym akcesję Rzeczypospolitej Polskiej do struktur unijnych (obejmującym lata 2001 - 2004) oraz od momentu zaistnienia zjawisk kryzysowych na europejskich i światowych rynkach finansowych (okres ten został zapoczątkowany w 2009 r. i w zasadzie trwa do dziś).

Komentowany akt prawny charakteryzuje się swoistym dualizmem regulacyjnym - zawiera bowiem postanowienia o charakterze publicznoprawnym oraz prywatnoprawnym. Taka jednak jest charakterystyczna cecha współczesnych banków. Z jednej strony są to podmioty będące instytucjami zaufania publicznego, poddane nadzorowi wyspecjalizowanego organu działającego w imieniu państwa, natomiast z drugiej strony są to przedsiębiorstwa, których cele działania to maksymalizacja zysków, podejmowanie ryzyka i poszerzanie oferty kierowanej do klientów z wykorzystaniem instytucji prawa prywatnego.

Komentowanie rozwiązań prawa bankowego wymaga zatem uwzględniania tej specyfiki, a jednocześnie stosowania licznych odesłań do innych szczegółowych dyscyplin prawa, np. administracyjnego, handlowego, cywilnego, spółdzielczego, upadłościowego.

W przygotowanym komentarzu przyjęto stan prawny obowiązujący na dzień 1 stycznia 2013 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiotowy zakres ustawy

1.Ustawa - Prawo bankowe w systemie prawa bankowego

System prawa bankowego to zbiór wielu aktów prawnych o różnej randze prawnej, odnoszący się do różnych aspektów tworzenia i funkcjonowania banków, który powinien być wewnętrznie uporządkowany i spójny. Jego cechą charakterystyczną są ewolucyjne zmiany ukierunkowane na stworzenie warunków umożliwiających dokończenie procesu transformacji polskiego sektora bankowego, a przede wszystkim: jego unowocześnienie, poprawę stanu bezpieczeństwa, przygotowanie na powtarzające się w XXI wieku kryzysy ekonomiczno-gospodarcze oraz zacieśnienie współpracy w ramach jednolitego rynku usług finansowych w Unii Europejskiej.

Ustawa - Prawo bankowe jest podstawowym aktem w systemie źródeł prawa bankowego w Polsce. Zawiera uniwersalne regulacje odnoszące się w zasadzie do funkcjonowania banków zorganizowanych w różnych formach organizacyjno-prawnych (państwowych, spółdzielczych oraz w formie spółek akcyjnych). Nie jest jednak jedynym aktem prawnym rangi ustawowej. Różne,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX