Kotowski Wojciech, Policja. Komentarz do zmian

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2004
Stan prawny: 1 maja 2004 r.
Autor komentarza:

Policja. Komentarz do zmian

Autor fragmentu:
Art. 7

Art. 7.

1.

Termin dostosowania struktur organizacyjnych podległych jednostek Policji do określonych wymogów minął 1 kwietnia 2003 r., z tym że komisariaty Policji, które nie spełniają normatywu etatowego, a istnieją na mocy uprzednich przepisów, mogą funkcjonować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji oraz Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej, oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, a także ośrodka szkolenia Policji określa zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2003 r. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji stosuje się odpowiednio do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX