Filipczyk Hanna, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 września 2015 r.
Autor komentarza:

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz

Autor fragmentu:

Wstęp

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych to akt prawny składający się z zaledwie kilkunastu artykułów. Myliłby się jednak ten, kto wnosiłby na tej podstawie o jego normatywnej prostocie.

Źródła komplikacji są liczne. Pozycja uregulowanego tą ustawą podatku jest szczególna, znajduje się on bowiem na przecięciu prawa podatkowego z prawem prywatnym oraz prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. W rezultacie poprawna wykładnia ustawy wymaga uwzględnienia regulacji prawa cywilnego i handlowego, a także dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału . Podatek ten jest także niejednorodny, będąc w części podatkiem transakcyjnym, a w części kapitałowym. Wreszcie chociaż w założeniu ma dotyczyć obrotu nieprofesjonalnego, to w rzeczywistości obejmuje wiele czynności dokonywanych przez przedsiębiorców.

Ustawa rodzi liczne problemy interpretacyjne. Wiele z nich doczekało się dobrych rozwiązań utrwalonych już w doktrynie i orzecznictwie – rozwiązania te warto znać. Inne pytania nadal domagają się satysfakcjonujących odpowiedzi – nad odpowiedziami tymi warto pracować.

W komentarzu, który trafia w Państwa ręce, wskazane zostały te problemy oraz ich rozwiązania, zarówno te znane już z dotychczasowego dorobku praktyki, jak i nowo proponowane. Ufam, że komentarz ten będzie służył pomocą we właściwym rozumieniu, przestrzeganiu i stosowaniu ustawy.

Hanna Filipczyk

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przedmiot opodatkowania – ogólnie.

Przepis art. 1 u.p.c.c. określa podstawowy element konstrukcyjny podatku od czynności cywilnoprawnych, jakim jest jego przedmiot.

Są dwa podstawowe kryteria opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Po pierwsze, podlega mu dokonanie czynności cywilnoprawnych oraz czynności procesowych odpowiadających im w skutkach i z nimi zrównanych, wymienionych w art. 1 ust. 1 w zw. z ust. 2 i 3 ustawy (kryterium rzeczowe). Po drugie, opodatkowaniu podlegają czynności spełniające kryterium terytorialne, określone w art. 1 ust. 4 i 5. Kryteria te muszą być spełnione łącznie.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zasadniczo nie kreuje własnych kategorii pojęciowych do celów opodatkowania, nie kształtuje samodzielnie własnego przedmiotu, ale używa terminów równokształtnych z tymi stosowanymi przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych. Pod tym – kluczowym – względem rama pojęciowa ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych odzwierciedla zatem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX