Wesołowska Agnieszka, Podatek akcyzowy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawami z dnia 27 września 2013 r. i z dnia 24 lipca 2015 r., dotyczących opodatkowania wyrobów gazowych.

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Stan prawny: 1 marca 2016 r.
Autor komentarza:

Podatek akcyzowy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawami z dnia 27 września 2013 r. i z dnia 24 lipca 2015 r., dotyczących opodatkowania wyrobów gazowych.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1), Art. 2art(2)
Art. 2 ust. 1 pkt 1(b)art(2)ust(1)pkt(1(b))Definicja wyrobów gazowych

W myśl nowelizacji ustawy akcyzowej z 2013 r. do przepisu art. 2 tej ustawy, który zawiera słowniczek stosowanych pojęć i definicji, do istniejącej definicji wyrobów akcyzowych, obejmującej wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby węglowe, dodano pkt 1b, w myśl którego przez wyroby gazowe rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 000, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe gazowe, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Te ostatnie zgodnie z przepisami dyrektywyenergetycznej muszą być produkowane w składzie podatkowym. Polski ustawodawca rozszerzył więc definicję wyrobów akcyzowych o zapis wprost odnoszący się do wyrobów gazowych. Po nowelizacji za wyroby akcyzowe uznaje się gaz ziemny w stanie skroplonym, gaz ziemny w stanie gazowym, pozostałe węglowodory w stanie gazowym,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX