Szustakiewicz Przemysław (red.), Wieczorek Mariusz (red.), Państwowa Straż Pożarna. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 1 marca 2024 r.
Autorzy komentarza:

Państwowa Straż Pożarna. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zadania

1.

Komentowany przepis ma charakter wprowadzający. W ust. 1 ustawodawca zawarł definicję Państwowej Straży Pożarnej poprzez wskazanie, że jest to formacja zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, oraz przez określenie podstawowych jej funkcji (zadań). Wskazał mianowicie, że została ona utworzona w celu walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Jak wynika z art. 3u.s.k.ż., przez klęskę żywiołową rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Katastrofa naturalna to wszelkie zdarzenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX