Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. XII

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 lutego 2024 r.
Autorzy komentarza:

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. XII

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy

1.

Artykuł 1, zamieszczony w dziale I „Przepisy ogólne”, w sposób generalny, niejako wprowadzający, określa zakres przedmiotowy ustawy, tzn. przedstawia stosunki, jakie reguluje.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283) (por. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, red. J. Warylewski, Warszawa 2003, s. 108–114, 118–135) informacja o przedmiocie ustawy powinna w syntetycznej formie wynikać z jej tytułu, a następnie zostać rozwinięta w pierwszych jednostkach redakcyjnych (artykułach) tekstu. W przypadku Ordynacji podatkowej ustawodawca, ze względu na doniosłość społeczną i kompleksowość zawartej w niej regulacji, w tytule nawiązał do istniejącej w tym zakresie tradycji – pierwszej polskiej kodyfikacji prawa podatkowego, dokonanej w ustawiez 15.03.1934 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1936 r. Nr 14, poz. 134 ze zm.). Nadanie takiego tytułu podkreśliło...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX