Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych. Artykuły 505–590 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Komentarz - OpenLEX

Jerzykowski Jarosław, Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych. Artykuły 505–590 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 24 czerwca 2021 r.
Autor komentarza:

Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych. Artykuły 505–590 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 505art(505)Środki ochrony prawnej

1.

Komentowana ustawa przyniosła kolejną istotną reformę systemu środków odwoławczych obowiązujących w polskim systemie zamówień publicznych. Pod rządami ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r. uprawnienie do zaskarżania działań zamawiającego służyło wyłącznie w postępowaniach o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro. Sfera zamówień o niższej wartości szacunkowej pozostawała poza kontrolą uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawaz 2004 r. (w swoim początkowym brzmieniu – Dz.U. Nr 19, poz. 177) rozciągnęła zastosowanie środków ochrony prawnej na wszystkie postępowania, niezależnie od ich wartości szacunkowej. Dokonała również znacznych zmian w regulacji postępowania odwoławczego, których najważniejszym elementem było dalsze upodobnienie postępowania przed organem odwoławczym (Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych) do postępowania cywilnego w trybie procesowym oraz przeniesienie regulacji czynności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX