Wyrwińska Karolina, Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2007
Stan prawny: 1 kwietnia 2007 r.
Autor komentarza:

Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Autor fragmentu:
Art. 2art(2)
Art. 2 ust. 1 pkt 8(a)art(2)ust(1)pkt(8(a))

1.

Zdefiniowanie w ustawie pojęcia "wydatków związanych z utrzymaniem lokalu" pozostaje w związku z wprowadzeniem możliwości podniesienia - w uzasadnionych wypadkach (zob. art. 8a ust. 4 u.o.l.) - wysokości czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokali. Jedną z przesłanek, uzasadniających wprowadzenie podwyżki, która przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu [definicja legalna tego pojęcia znajduje się w art. 9 ust. 8 u.o.l.; zob. również F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002, s. 126], stanowi sytuacja, gdy właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym m.in. pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu (art. 8a ust. 4a u.o.l. in principio).

2.

Wprowadzenie omawianego przepisu ma na celu zadośćuczynienie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX