Krzekotowska Krystyna, Malinowska-Wójcicka Magdalena, Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 4 maja 2021 r.
Autorzy komentarza:

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

Artykuł 1 określa zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. W zakresie podmiotowym ustawa określa prawa i obowiązki każdej osoby korzystającej z lokalu mieszkalnego albo pracowni służącej do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki na podstawie innego niż prawo własności tytułu prawnego. Od strony przedmiotowej zakres ustawowej regulacji obejmuje przede wszystkim ochronę praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Jednocześnie wbrew literalnemu brzmieniu art. 1 ustawa reguluje także uprawnienia właścicieli lokali mieszkalnych oraz obowiązki najemców. Jednak bez określenia tychże uprawnień i obowiązków ochrona lokatora byłaby iluzoryczna. Ustawa będąca lex specialis w odniesieniu do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczy osób używających lokalu mieszkalnego na podstawie tytułu prawnego innego niż prawo własności.

Obowiązek ustawowego uregulowania ochrony praw lokatorów wynika z art. 75Konstytucji RP. W świetle...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX