Minimalne wynagrodzenie za pracę. Komentarz - OpenLEX

Lipiec Ludmiła, Minimalne wynagrodzenie za pracę. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2003
Stan prawny: 1 stycznia 2003 r.
Autor komentarza:

Minimalne wynagrodzenie za pracę. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

I.

Obowiązek uchwalenia ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest nakazem konstytucyjnym. Zgodnie z art. 65 ust. 4 Konstytucji RP minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości powinien być określony ustawą. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 236 ust. 1 Konstytucji w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji (tj. od dnia 17 października 1997 r.) Rada Ministrów miała obowiązek przedstawić Sejmowi projekt ustawy wypełniającej tę delegację.

II.

Komentowana ustawa stanowi akt prawny należący do źródeł prawa pracy, zawiera bowiem normy prawne regulujące stosunki pracy oraz inne stosunki społeczne związane ze stosunkami pracy oraz istniejące ze względu na nie. Normatywny zakres pojęcia “źródło prawa pracy” określa treść przepisu art. 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej “KP”).

III.

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy uregulowanych w KP jest zasada godziwego wynagrodzenia za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX