Czech Tomasz, Kredyt hipoteczny. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 września 2019 r.
Autor komentarza:

Kredyt hipoteczny. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres ustawy

I.Wprowadzenie

1.

Ustawa o kredycie hipotecznym implementuje dyrektywę 2014/17, a także – w wąskim zakresie – rozporządzenie nr 1093/2010.

2.

Dyrektywa 2014/17 obejmuje konsumenckie umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi. Uznano, że problematyka ta wymaga wprowadzenia zharmonizowanych ram prawnych, aby ułatwić powstanie sprawnie funkcjonującego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, który jednocześnie odznaczałby się wysokim poziomem ochrony konsumentów.

Podstawowym celem dyrektywy 2014/17 jest rozwój bardziej przejrzystego, skutecznego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego, na którym zawiera się spójne, elastyczne i uczciwe umowy kredytowe. Dyrektywa ta promuje zrównoważone udzielanie i zaciąganie kredytów oraz włączenie społeczne obywateli w sprawach finansowych. Zapewnia się przez to wysoki stopień ochrony konsumentów (zob. pkt 5 i 6 preambuły dyrektywy 2014/17).

3.

Przytoczone cele przyświecają również ustawie o kredycie hipotecznym. Przepisy tej ustawy – z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX