Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz - OpenLEX

Michnik Agnieszka, Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 1 czerwca 2013 r.
Autor komentarza:

Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz

Autor fragmentu:

Wstęp

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2001 r., wprowadziła do polskiego systemu prawnego Krajowy Rejestr Sądowy, składający się z trzech rejestrów:

rejestru przedsiębiorców,

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

rejestru dłużników niewypłacalnych.

W odróżnieniu od rejestrów prowadzonych dotychczas dla podmiotów, które zgodnie z ustawą o KRS podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców, a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – rejestr ten ma charakter centralny. Obecna regulacja jest także wyrazem dążenia ustawodawcy do ujednolicenia procedury rejestracyjnej i objęcia Krajowym Rejestrem Sądowym jak największej liczby podmiotów, tak, aby rejestracja podmiotów w innych rejestrach stanowiła sytuację wyjątkową, uzasadnioną jedynie bardzo specyficznymi właściwościami określonych podmiotów.

Instytucję nieznaną wcześniej w polskim systemie prawnym, wprowadzoną przez ustawę o KRS – stanowi rejestr dłużników niewypłacalnych, który w swoim założeniu ma służyć wzmocnieniu pewności obrotu prawnego przez stworzenie możliwości uzyskania informacji o sytuacji ekonomicznej ewentualnych kontrahentów.

Ustawa o KRS od czasu jej uchwalenia była wielokrotnie nowelizowana, co w niektórych wypadkach podyktowane było zmianą koncepcji ustawodawcy w zakresie niektórych uregulowań nią objętych, w innych zaś przypadkach – koniecznością dostosowania regulacji do zmieniającego się – w szczególności pod wpływem prawodawstwa unijnego – otoczenia prawnego oraz warunków technicznych związanych przede wszystkim z rozwojem technik teleinformatycznych.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), z wyjątkiem niektórych jej przepisów (art. 38 pkt 1 lit. f, art. 6, 19 ust. 4, art. 48, 54, 83, 85 i 87), weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Utworzone na jej podstawie w ramach Krajowego Rejestru Sądowego: rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – zastąpiły odpowiednie rejestry funkcjonujące na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Podmioty podlegające, zgodnie z przepisami ustawy o KRS, obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy o KRS, zostały zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Obowiązek ten, w pierwszej wersji ustawy, miał dotyczyć również osób fizycznych prowadzących działalność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX