Melezini Andrzej (red.), Teszner Krzysztof (red.), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.
Autorzy komentarza:

Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest pierwszym dostępnym na rynku wydawniczym komentarzem do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Uwzględnia ono, co istotne, również przepisy wprowadzające tę ustawę, jak też aktualnie obowiązujące przepisy wykonawcze. To sprawia, że komentarz stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania KAS.

Autorami komentarza są osoby, które od dawna zajmują się problematyką związaną z administracją skarbową zarówno od strony teoretycznoprawnej jak i praktycznej, a także dysponują dużym doświadczeniem i bogatym dorobkiem naukowym w tym zakresie. Są wśród nich dwaj sędziowie sądów administracyjnych, dwaj naukowcy specjalizujący się w prawie podatkowym i mający ścisły związek z praktyką, trzej przedstawiciele aparatu skarbowego oraz doświadczony pełnomocnik procesowy przed organami podatkowymi. Taki dobór zespołu autorskiego jest nieprzypadkowy. Zapewnia bowiem obiektywizm oraz kompletność tez zawartych w komentarzach do poszczególnych przepisów. Nie bez znaczenia jest też to, że autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie, przy tym wszyscy zajmują się problematyką dotyczącą administracji skarbowej, a autorzy będący funkcjonariuszami KAS regularnie uczestniczą w konferencjach podatkowych.

Zwrócenie uwagi na te kwestie jest niezwykle istotne. Pokazuje bowiem, że dobry komentarz do całkowicie nowego aktu normatywnego, wprowadzającego modernizację administracji skarbowej, może jednak powstać przy wykorzystaniu aktualnej, ale wciąż skromnej literatury oraz przy niewykształconym jeszcze orzecznictwie sądów. Wysoką jakość komentarza gwarantuje w tym przypadku znajomość dotychczasowych poglądów doktryny prawa podatkowego i administracyjnego, doświadczenie praktyczne autorów, doskonała znajomość przepisów uchylanych i ich praktycznego stosowania oraz umiejętność interpretowania przepisów nowo wprowadzanych, jak też zastosowania bogatego orzecznictwa sądów.

W tym miejscu, jako redaktorzy komentarza, pragniemy podziękować wszystkim autorom za pracę nad tą publikacją – wykonaną niezwykle rzetelnie i z dużym zaangażowaniem.

Komentarz jest kierowany do pełnomocników procesowych przed organami KAS, sędziów sądów administracyjnych, a przede wszystkim do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Liczymy również na to, że opracowanie zainteresuje pracowników naukowych reprezentujących szeroko rozumianą doktrynę prawa podatkowego i administracyjnego oraz stanie się nieocenioną pomocą w realizacji procesu dydaktycznego na wielu kierunkach studiów akademickich oraz podyplomowych.

Mamy też nadzieję, że lektura komentarza przyczyni się do łatwiejszego zrozumienia przepisów ustawy o KAS oraz że będzie on stanowił praktyczną pomoc dla pracowników i funkcjonariuszy KAS w realizowaniu obowiązków zawodowych, a podmiotom zobowiązanym pomoże w relacjach z organami KAS.

Luty, 2018 dr Andrzej Melezini

dr Krzysztor Teszner

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji ustawowej. Cel utworzenia KAS

1.Uwagi ogólne

1.

Komentowany przepis jest niezbyt uporządkowany pod względem treści. Uregulowano w nim bowiem problematykę, którą z powodzeniem można by obdzielić kilka jednostek redakcyjnych, stąd jego jakość legislacyjna może budzić wątpliwości. W ust. 1 został określony przedmiot regulacji ustawy o KAS, ujęty w czterech punktach; z kolei ust. 2 art. 1 zawiera quasi-definicję KAS; natomiast ust. 3 ma charakter organizacyjny, gdyż dotyczy utworzenia służby funkcjonującej w ramach nowo tworzonej KAS. Z kolei w ust. 4 wyjaśniono, jak należy rozumieć użyte w ustawie pojęcie osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS. Używane w ustawie skróty „KAS”, „funkcjonariusz” zostały objaśnione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2.

Resumując, art. 1 nie tylko określa zakres regulacji ustawowej, ale również stanowi namiastkę słowniczka ustawowego, a nawet zawiera definicję legalną Krajowej Administracji Skarbowej oraz wyjaśnienie skrótu „KAS”. Zasadne byłoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX