Górski Antoni, Walentynowicz Lech, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: Oficyna 2008
Stan prawny: 31 października 2007 r.
Autorzy komentarza:

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1

1.

Przepis posługuje się dwoma pojęciami, które mają zasadnicze znaczenie dla całej ustawy - koszty sądowe i sprawy cywilne.

2.

Pojęcie kosztów sądowych zdefiniowane zostało w art. 2 ustawy (por. uwagi do tego przepisu), natomiast spraw cywilnych w art. 1 k.p.c. Zgodnie z tym drugim przepisem sprawami cywilnymi są sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych.

3.

Przytoczone określenie kodeksowe pozwala na rozróżnienie dwóch rodzajów spraw cywilnych: w znaczeniu materialnym i w znaczeniu formalnym. O zaliczeniu do pierwszej grupy przesądza materialnoprawny charakter sporu, prowadzonego pomiędzy dwoma równorzędnymi podmiotami. Są to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Sprawy cywilne w znaczeniu formalnym to takie, które pod względem materialnoprawnym nie mają...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX