Bieżuński Paweł, Komornicy sądowi i egzekucja. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2009
Stan prawny: 24 września 2009 r.
Autor komentarza:

Komornicy sądowi i egzekucja. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 2, Art. 2 ust. 4 pkt 3, Art. 17(b), Art. 85
Art. 85 ust. 1 pkt 19

1.

Zmiany wprowadzone przez nowelizację w części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego - postępowaniu egzekucyjnym, wymusiły na ustawodawcy dokonanie odpowiednich zmian również w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

2.

Artykuł 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji określa kompetencje komornika sądowego. Oprócz podstawowych zadań, zawartych w art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach, komornik ma również prawo doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, jak również sprawowania, na wniosek organizatora licytacji, urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty (art. 2 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o komornikach). Wykonując czynności określone w art. 2 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy o komornikach, komornik sądowy nie działa jako organ postępowania egzekucyjnego .

3.

Nowelizacja...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX