Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, [w:] Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 października 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, [w:] Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 246art(246)Ciągłość stosunków pracy pracowników uczelni; dostosowanie umów o pracę do wprowadzanych przepisów

1.

Artykuł 246 p.w.p.s.w.n. reguluje najistotniejsze zagadnienia związane z wejściem w życie ustawy określającej status zatrudnieniowy pracowników wyższych uczelni. Jego treść trzeba zaliczyć do przepisów przejściowych i dostosowujących w rozumieniu § 48z.t.p. Tego rodzaju regulacje zawierane w przepisach wprowadzających daną ustawę i w przepisach zmieniających ustawę mają nieco inne znaczenie. W pierwszym przypadku chodzi o wyjaśnienie sytuacji prawnej pracowników zatrudnionych pod rządami poprzedniej ustawy w stosunku do ich sytuacji prawnej w świetle nowo wprowadzanego prawa regulującego kompleksowo tę samą dziedzinę stosunków społecznych. W drugim przypadku nie mamy do czynienia z dwoma odrębnymi regulacjami ustawowymi danego rodzaju stosunków społecznych, ale istnieją dwa reżimy prawne w ramach danej ustawy. Z tego powodu przy interpretacji tych regulacji międzyczasowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX