Wójcik Paweł, Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 12 kwietnia 2018 r.
Autor komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe

Autor fragmentu:
Art. 15(e)art(15(e))

1.

Omawiany przepis może znaleźć zastosowanie w przypadku międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Został on wprowadzony ustawą z 22.06.2016 r., implementując tym samym podobne rozwiązanie sformułowane w art. 39 ust. 4 dyrektywy 2014/24.

2.

Jakkolwiek wspólne udzielanie zamówień publicznych przez zamawiających pochodzących z różnych państw członkowskich było możliwe także przed wejściem w życie dyrektywy 2014/24, to - jak podkreślono w jej motywie 73 - wiązało się z istotnymi problemami natury prawnej, które powinny zostać usunięte dzięki rozwiązaniom zastosowanym w omawianym przepisie.

3.

Jednoznacznie przesądzono, że zamawiający pochodzący z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, zawrzeć umowę ramową, obsługiwać dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień na podstawie umowy ramowej lub objętych dynamicznym systemem zakupów. Będzie to zatem sytuacja podobna do tej, o której...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX