Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, [w:] Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 października 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, [w:] Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 112art(112)Pracownicy uczelni

1.

Rozdział 5 p.s.w.n. reguluje status pracowników uczelni. W ujęciu ogólnoteoretycznym jego przepisy posiadają cechy pragmatyki zawodowej szczególnej. Nie mają one jednak przymiotu kompleksowości, w efekcie nie precyzują wszystkich aspektów akademickiego stosunku pracy. Stąd też w art. 147 ust. 1 p.s.w.n. zamieszczono stosownej treści odesłanie do Kodeksu pracy.

2.1.

W płaszczyźnie podmiotowej rozdział 5 p.s.w.n. reguluje nie tylko status nauczycieli akademickich, ale również pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Konstatacja ta ma swe uzasadnienie w tekstualnym brzmieniu art. 112 p.s.w.n. oraz w argumentacji a rubrica, odwołującej się do tytułu rozdziału 5 p.s.w.n. W tym miejscu godzi się zaakcentować, że zasadnicza większość przepisów tego działu dotyczy nauczycieli akademickich. Status pracowników nieakademickich jest w ustawie na drugim planie. Dotyczą go przede wszystkim art. 117 ust. 1, art. 118, 126, 136, 138, 141–145, 147 p.s.w.n.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX