Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, [w:] Ustawa o obligacjach. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 44art(44)

1.Uwagi wstępne

Nowelizacja z 9.11.2018 r. obejmuje również przepisy intertemporalne dotyczące zakresu stosowania dotychczasowych przepisów ustawy o obligacjach w związku obligatoryjną od 1.07.2019 r. dematerializacją obligacji oraz ich obowiązkową rejestracją w KDPW lub w innych podmiotach zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi .

2.Zakres regulacji

Z dniem 1.07.2019 r. wszystkie obligacje emitowane od 1.07.2019 r., bez względu na tryb ich emisji w rozumieniu art. 33 u. oblig., mogą być emitowane wyłącznie z formie zdematerializowanej i jako takie podlegają obowiązkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (lub w depozycie prowadzonym przez inny podmiot zgodnie z postanowieniami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) – na zasadach dotychczas przewidzianych przez ustawodawcę wyłącznie dla publicznych papierów wartościowych oraz dla obligacji skarbowych (zob. art. 5–7u.o.i.f.). Jest to podyktowane dążeniem ustawodawcy do zwiększenia transparentności emisji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?