Sroka Tomasz, Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego, [w:] Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: KIPK.2019
Stan prawny: 1 stycznia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego, [w:] Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 165art(165)

1.Uwagi wprowadzające

1.

Zagadnienie możliwości zastosowania do czynów mających za przedmiot różnego rodzaju substancje psychoaktywne typów czynów zabronionych z k.k., w szczególności art. 165 § 1 pkt 2 k.k., pojawiło się w orzecznictwie sądów powszechnych na kanwie spraw, w których konsumenci, po użyciu tzw. dopalaczy, doznawali różnego rodzaju przypadków rozstroju zdrowia, a niekiedy wręcz następował skutek śmiertelny. Organy wymiaru sprawiedliwości dostrzegły potrzebę kryminalizacji czynów związanych z szeroko rozumianym obrotem tzw. dopalaczami, właśnie ze względu na negatywnie oceniane skutki ich używania. Tymczasem w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii do dn. 21 sierpnia 2018 r. nie było zawartego żadnego typu czynu zabronionego, którego przedmiotem byłyby tzw. dopalacze. Z tego względu pojawiła się koncepcja zakładająca dopuszczalność zastosowania do tego typu czynów art. 165 § 1 pkt 2 k.k. (ewentualnie art. 165 § 2 k.k. w wypadku nieumyślnej realizacji znamion czynu zabronionego z art...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX