Olszewski Artur, Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, [w:] Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 listopada 2017 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, [w:] Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Wejście w życie ustawy – Prawo oświatowe

1.

Komentowana ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zgodnie z uzasadnieniem do projektu do ustawy , określa mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji zawartych w ustawie – Prawo oświatowe. Zawiera również niezbędne zmiany w innych ustawach, stanowiące konsekwencję wprowadzenia nowego ustroju szkolnego, zgodnie z którym ulega on przekształceniu z dotychczasowego systemu, obejmującego 6-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum i 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową. Docelowa struktura szkolnictwa, przewidziana w Prawie oświatowym, obejmuje zgodnie z art. 18 ust. 1pr. ośw.: 8-letnią szkołę podstawową oraz szkoły ponadpodstawowe: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX