Stefaniak Adam, Komentarz do ustawy - Prawo spółdzielcze, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, wyd. XIV

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 3 lipca 2018 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy - Prawo spółdzielcze, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, wyd. XIV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

W art. 1 § 1 ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285.; zob. także art. 1 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) została zamieszczona ustawowa definicja spółdzielni; zawiera ona w swej treści dwa istotne elementy: element ludzki (zrzeszenie osób, czyli korporacja) i element gospodarczy (prowadzenie działalności gospodarczej). Oznacza to, że spółdzielnia jest korporacją, czyli zrzeszeniem osób uznanych za osobę prawną, mającym na celu realizację wspólnych zadań określonych w statucie.

Spółdzielnia posiada także majątek w szerokim tego słowa znaczeniu, przez który rozumie się nie tylko ogół aktywów, ale i pasywów tego podmiotu. Przysługująca spółdzielni własność i inne prawa majątkowe (zarówno rzeczowe, jak i obligacyjne) stanowią jej mienie (art. 44 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Zasada dobrowolności zrzeszania się oznacza, że osoby przystępują do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX