Bielecki Leszek i in., Komentarz do ustawy - Prawo przedsiębiorców, [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy - Prawo przedsiębiorców, [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy

1.

Ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.) wchodzi w skład pakietu ustaw określanych mianem konstytucji biznesu. Pakiet ten tworzą: 1) wspomniane już Prawo przedsiębiorców; 2) ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. poz. 647 ze zm.); 3) ustawa z 6.03.2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. poz. 648); 4) ustawa z 6.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649 ze zm.); 5) ustawa z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650).

2.

Prawo przedsiębiorców i pozostałe ww. ustawy wchodzące w skład konstytucji biznesu zastępują obowiązującą przez – zasadniczo – ponad 13 lat i nowelizowaną 90...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX