Szpunar Adam, Komentarz do ustawy - Prawo czekowe, [w:] Komentarz do prawa wekslowego i czekowego

Komentarze
Opublikowano: Wyd.Prawnicze 2001
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy - Prawo czekowe, [w:] Komentarz do prawa wekslowego i czekowego

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepis art. 52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870) z dniem 1 maja 2004 r.

1. Komentowany przepis wymienia istotne części składowe czeku. Na podstawie art. 2 można uzupełnić dane dotyczące miejsca płatności i miejsca wystawienia. Brak innych części składowych sprawia, że dokument nie będzie uważany za czek. Przed przystąpieniem do wykładni art. 1 należy rozważyć pewne zagadnienia natury ogólnej.

Sformułowana przez S. Wróblewskiego (Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Kraków 1936, s. 438) definicja brzmi: „Czek jest pisemnym poleceniem zapłaty, zwróconym do trasata, wystawionym w formie ściśle przez prawo określonej, a odznaczającym się tą właściwością, że z umieszczonego na nim podpisu, jeżeli to nie jest podpis trasata...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX