Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Osoby podlegające ubezpieczeniu

Do ust. 1. Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, pracujących z nimi domowników oraz ich pomocników. Osoby te muszą posiadać obywatelstwo polskie albo zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP, chyba że są zwolnione z obowiązku posiadania takiego zezwolenia.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) cudzoziemiec (osoba nieposiadająca obywatelstwa RP) jest uprawniony do wykonywania pracy (prowadzenia gospodarstwa rolnego) na terytorium RP, jeżeli:

1)

posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;

4a)

posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

5)

posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX