Serwach Małgorzata (red.), Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX 2010
Stan prawny: 1 października 2009 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Zakres przedmiotowy ustawy

1.

Artykuł 1, wyznaczający zakres przedmiotowy ustawy, dokonuje rozróżnienia między ubezpieczeniami, w odniesieniu do których akt ten reguluje zasady zawierania i wykonywania umowy oraz ubezpieczeniami, w których określa jedynie podstawowe zasady, jakim powinny one odpowiadać. Do pierwszej kategorii ubezpieczeń ustawodawca zalicza: ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Wymienione ubezpieczenia, przed wejściem w życie niniejszej ustawy, były zawarte w odrębnych rozporządzeniach Ministra Finansów, wydawanych na podstawie delegacji wynikającej z ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 5 ust. 1). Obecnie obowiązująca regulacja przewiduje przepisy wspólne dla wszystkich ubezpieczeń obowiązkowych oraz przepisy określające szczegółowo trzy wyżej wymienione rodzaje ubezpieczeń.

2.

W doktrynie prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX