Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 kwietnia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.1.

Przepis ten definiuje faktory podmiotowe, ilościowe, temporalne oraz przedmiotowe zwolnień grupowych w systemie ustawodawstwa polskiego. W praktyce zasadnicze znaczenie ma wymiar ilościowy tych zwolnień. Do ustawy o zwolnieniach grupowych został on implementowany z art. 1 ust. 1 lit. a pkt i dyrektywy 98/59/WE z 20.07.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.

1.2.

Przyjęte w art. 1 ust. 1 u.z.g. progi ilościowe oscylują wokół 10% pracowników podlegających zwolnieniu, przy czym ma zastosowanie mechanizm, że im mniejszy pracodawca, tym proporcja pracowników zwalnianych do zatrudnionych wyższa. Warto przy tym podkreślić, że progi z pkt 1 i 3 mają charakter bezwzględny, z pkt 2 zaś – względny.

Z praktycznego punktu widzenia istotna w tym kontekście jest metoda obliczania stanu zatrudnienia. Literalna wykładnia postanowień art. 1u.z.g. przemawia za opcją interpretacyjną, że wlicza się doń osoby mające status...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację