Stefaniak Adam, Komentarz do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, wyd. XIV

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 3 lipca 2018 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, wyd. XIV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Status prawny spółdzielni mieszkaniowych w praktyce spółdzielczej zawsze budził wątpliwości zarówno pod kątem dopuszczalności określenia ich jako przedsiębiorców, jak i prowadzenia przez te spółdzielnie działalności gospodarczej, zwłaszcza w świetle wypowiadanego poglądu, że działalnością gospodarczą jest w zasadzie wszelka działalność zarobkowa. Tymczasem spółdzielnie mieszkaniowe nie są tworzone dla osiągania zarobku; ich zasadniczy cel (to do czego one dążą) jest inny. Cel ten dokładnie określa art. 1 ust. 1 u.s.m. Ponadto obowiązuje ogólna zasada ustawowa zakazująca spółdzielniom mieszkaniowym odnoszenia korzyści majątkowych kosztem swoich członków (art. 1 ust. 11 u.s.m.).

W orzecznictwie SN początkowo przeważał pogląd odmawiający spółdzielniom mieszkaniowym cech podmiotu gospodarczego, a prowadzonej przez nie działalności charakteru działalności gospodarczej (por. wyrok SN z 7.12.1990 r., II CR 462/90, OSP 1992/3, poz. 69). Zmianę w orzecznictwie stanowiła uchwała SN z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX