Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2014
Stan prawny: 30 czerwca 2014 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Wykonywanie zadań państwa wymaga zaangażowania się w nie osób fizycznych. Owo zaangażowanie może przybierać różne formy, na co wskazuje prześledzenie tego zagadnienia w ujęciu historycznym. W komentarzu do obowiązującej ustawy nie jest możliwe ani celowe podjęcie szerokich rozważań na ten temat. Wystarczy tylko wskazać na najważniejsze tendencje rozwojowe i modelowe sposoby rozwiązywania kwestii włączania osób fizycznych w wykonywanie zadań państwa. W dawniejszych epokach, kiedy państwo było utożsamiane z władcą, zadania państwa były realizowane przez osoby wstępujące do służby monarszej i poddające się w pełni jego władzy. Jeśli zatem były przyznawane im jakieś przywileje i gwarancje, to tylko na zasadzie samoograniczania się monarchy jako służbodawcy. Najlepszą tego ilustracją były postanowienia tzw. Landrechtu Pruskiego z 1794 r., zawierającego - jak się przyjmuje - pierwszy w nowożytnej Europie statut służby państwowej . Rozdzielenie służby na dworze monarszym i służby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX