Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 15 czerwca 2016 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Przedmiot sporu zbiorowego]

1.

W systemie ustawodawstwa polskiego spory zbiorowe dzielą się na spory o prawo oraz spory o interesy . Do wyrażenia tego poglądu uprawnia nie tylko wyznaczony w art. 1 u.r.s.z. zakres przedmiotowy sporów zbiorowych, ale również inne przepisy tworzące zbiorowe prawo pracy. Mam tu na myśli zwłaszcza art. 37 u.z.z., w którym ustawodawca bezpośrednio nawiązuje do interesów pracowniczych jako przesłanki zainicjowania sporu zbiorowego. Także w art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 1 u.r.s.z. następuje bezpośrednie odwołanie do interesów pracowniczych.

W tym kontekście normatywnym nie budzi więc wątpliwości stwierdzenie, że spór zbiorowy może dotyczyć zarówno szeroko pojmowanych interesów pracowniczych, jak i stosowania bądź wykładni norm prawnych w przedmiocie praw i wolności zbiorowych . Stąd też w praktyce nader często powstają spory zbiorowe w części dotyczące prawa, w części zaś interesów. Przykładem ilustrującym tę sytuację jest spór, w którym strona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX