Markiewicz Ryszard (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 3 listopada 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom II

Autor fragmentu:
Art. 69art(69)Współtwórcy utworu audiowizualnego

1.Definicja i zakres terminu „utwór audiowizualny”

1.

Rozdział 6 pr. aut., grupujący postanowienia szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, otwiera art. 69 pr. aut., stanowiąc, że współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie. Nie poprzedza go wyjaśnienie, czym jest ten utwór, także w dalszych przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zdefiniowano tego pojęcia, choć pojawia się ono wielokrotnie. Przede wszystkim w art. 1 ust. 2 pkt 9pr. aut., w którym jako odrębny rodzaj utworu wymieniono „utwory audiowizualne (w tym filmowe)”, ustawodawca, nie podejmując się tworzenia w tej ustawie definicji terminu „utwór audiowizualny”, przerzucił to zadanie na doktrynę, a ta może tylko w ograniczonym stopniu korzystać z podpowiedzi zawartych w regulacjach międzynarodowych (por. wstępna część zagraniczna, tezy 5–6 wprowadzenia do rozdz. 6). Samo określenie „audiowizualny” odnosi się do reguł wyrażających zależności między elementami...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access