Ofiarski Zbigniew, Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, [w:] Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 marca 2018 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, [w:] Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres opodatkowania

1.

Obowiązująca do 31.12.2000 r. ustawa z 31.01.1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. poz. 23 ze zm.) regulowała zasady obciążania opłatą skarbową czynności organów administracji, dokumentów i orzeczeń sądowych oraz obciążania tą opłatą czynności cywilnoprawnych. Problematyka ta od 1.01.2001 r. została unormowana w dwóch odrębnych ustawach: w ustawie z 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. poz. 2532 ze zm.) uregulowano zasady obciążania opłatą skarbową podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, a także niektórych dokumentów (stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela). Ustawa ta z dniem 1.01.2007 r. została zastąpiona nową ustawą z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). W ustawiez 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) unormowano natomiast...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX