Gola Alfred, Komentarz do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2003
Stan prawny: 1 marca 2003 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji (Dz. U. Nr 8, poz. 68), które utraciły moc w związku z art. 69 pkt 4 i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) z dniem 1 lutego 2004 r.

Komentarz uwzględnia przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817), które utraciło moc obowiązującą w zakresie w jakim wykonuje art. 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy w związku z ust. 1 wyroku trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r., sygn, akt P 4/05 (Dz. U. Nr 84, poz. 587) z dniem 18 maja 2006 r.

Komentarz uwzględnia przepis art. 1 niniejszej ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 69ustawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX