Dydenko Jerzy, Telega Tomasz, Komentarz do rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, [w:] Wycena nieruchomości. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 października 2018 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, [w:] Wycena nieruchomości. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
§ 1par(1)Zakres przedmiotowy rozporządzenia

Paragraf 1 rozporządzenia w sprawie wyceny rozwija dyspozycje art. 159 ustawy dotyczące treści rozporządzenia wykonawczego, które ma określać „rodzaje metod i technik wycen nieruchomości, sposoby określania wartości nieruchomości, wartości nakładów i szkód na nieruchomości oraz sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego”.

Część merytoryczna rozporządzenia podzielona została na 4 rozdziały oznaczone kolejnymi numerami 2–5 (zob. tablica 4).

Tablica 4. Zakres stosowania rozporządzenia w sprawie wyceny

Rozdział

§

Treść

2

3–25

Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny

3

26–54

Określanie wartości nieruchomości dla różnych celów

4

55–58

Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego

5

59

Przepis końcowy

Źródło: opracowanie własne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX