Komentarz do rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw... - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 marca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Istotą mediacji jest uczestnictwo w sporze, w tym przypadku zbiorowym, podmiotu trzeciego, mającego na celu doprowadzić do jego zakończenia na podstawie porozumienia stron. Występuje on w roli „jednacza” między stronami, okazując im pomoc w wypracowaniu możliwego do przyjęcia przez każdą z nich kompromisu.

W systemie polskiego zbiorowego prawa pracy strona, która wszczęła spór zbiorowy, a podtrzymuje po niezakończonych porozumieniem rokowaniach swoje żądania i postulaty, jest zobowiązana poddać go procedurze mediacyjnej przez osobę dającą gwarancję bezstronności. W świetle postanowień art. 10 u.r.s.z. nie ulega wątpliwości, że procedura mediacyjna jest obligatoryjna .

2.1.

Zgodnie z art. 11 u.r.s.z. status mediatora może posiadać osoba albo wybrana przez strony sporu, albo z listy ustalonej przez ministra właściwego w sprawa pracy. Komentowane rozporządzenie reguluje kwestie warunków wynagrodzenia tej drugiej kategorii mediatorów. De lege latanie ma przeszkód, aby przewidziane w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX